Mr Leight | Banzai S - Antique Platinum
Mr Leight | Banzai S | Antique Platinum - Niche Bazaar Studio
Mr Leight | Banzai S | Antique Platinum - Niche Bazaar Studio
£383.33

반자이 S-앤티크 플래티넘

미스터 레트 : BANZAI S

재료 : 정밀한 금속 도금을 가진 티타늄

색상 : 플래티넘

렌즈 : 핑크

눈 크기 : 48
다리 : 23
사원 길이 : 154

캘리포니아에서 사랑으로 디자인