Mr Leight Beverly Platinum
Mr Leight | Beverly | Platinum - Niche Bazaar Studio
Mr Leight | Beverly | Platinum - Niche Bazaar Studio
£475.00

Mr Leight | 비벌리-플래티넘

MR LEIGHT : 비벌리 CL

재료 : 백금 도금으로 티타늄 및 아세트산 염

색상 : 플래티넘

렌즈 : 데모

눈 크기 : 49
다리 : 20
사원 길이 : 140-150

캘리포니아에서 사랑으로 디자인