Masahiro Maruyama - MM0014 - No.1 Gold
MASAHIRO MARUYAMA | MM0014 | No.1 Gold - Niche Bazaar Studio
£458.33

MASAHIRO MARUYAMA-MM0014-No.1黄金

男女通用 
镜架材质:纯钛 
镜腿材质:β钛和醋酸盐
镜片宽度:49mm 
鼻梁宽度:21mm 
镜腿宽度:140mm 
日本手工制作(福井县樱市)
附件:皮套和清洁布